RODO

Ochrona danych osobowych

Administrator : Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek NMP NP-  s. Małgorzata Ochęduszko

  1. Sienkiewicza 60

90-058 Łódź

tel 42-6363824

e-mail przedszkole@sluzebniczki.com

REGON 101482216

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( rozporządzenie o ochronie danych,  Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016r.).

W związku z w/w rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne do wykonywania podstawowych zadań statutowych przedszkola w ramach powierzonej funkcji przez organ prowadzący. Dane osobowe będą zbierane   w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne. Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo do:

  • sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • dostępu do Waszych danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

Dane osobowe będą przechowywane w przedszkolu przez okres wynikający   z przepisów ustawy „Prawo oświatowe” (Dz. U z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, Dz. U   z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.