Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Łodzi

DANE PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP.NP im. Bł. Edmunda Bojanowskiego
 • Przedszkole ma swoją siedzibę w budynku będącym własnością Parafii – o. Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi.
 • Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.NP Prowincja Łódzka z siedzibą przy ul. Biegańskiego 10 w Łodzi.
 • Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez kościół katolicki .
 • Wychowanie i nauczanie w przedszkolu oparte jest na metodach i koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego
 • Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz o przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 • Wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji umożliwiającej dzieciom osiągniecie dojrzałości szkolnej.
 • Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 • Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.
 • Organizacja i opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat.
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

PRZEDSZKOLE REALIZUJE POWYŻSZE CELE I ZADANIA POPRZEZ

Przedszkole realizuje zadania wychowawcze zgodnie z zasadami i wartościami chrześcijańskimi, z uwzględnieniem wieku dziecięcego i jego potrzeb rozwojowych:

 • Zapewnienie opieki w atmosferze akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa
 • Kształtowanie właściwego obrazu Boga
 • Wdrażanie do codziennej modlitwy i czynnego uczestnictwa co najmniej raz w miesiącu na Mszy św.
 • Wychowywanie do miłości Boga i Matki Najświętszej
 • Pomaga odkrywać siebie, drugiego człowieka i otaczający świat jako dar od Boga
 • Wyrabianie szacunku wobec siebie i drugiego człowieka
 • Uczy miłości do Ojczyzny
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, a przez to zachęcanie ich do aktywności badawczej i obserwacji otaczającego środowiska
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwianie ich zaspokojenia
 • Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka
 • Rozwijanie wrażliwości moralnej
 • Budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, krajem rodzinnym
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz budzenie aktywności twórczej.
 • Wspieranie dziecka uzdolnionego
 • Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym
 • Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

WYCHOWANIE I OPIEKA W PRZEDSZKOLU OPARTE SĄ NA ZASADACH PERSONALIZMU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO; każde dziecko ma prawo do:

 • Akceptacji takim jakim jest
 • Życzliwego traktowania
 • Zapewnienia mu higieny pracy umysłowej
 • Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej
 • Ochrony i poszanowania godności osobistej
 • Poszanowania własności osobistej
 • Partnerskiej rozmowy na każdy temat
 • Spokoju i samotności ,gdy tego potrzebuje
 • Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

ZASOBY LUDZKIE

 • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kompetencje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego
 • zespół specjalistów: logopeda, psycholog, nauczyciel gimnastyki ogólno-rozwojowej, nauczyciel tańca, nauczyciel rytmiki, nauczyciel zajęć plastycznych .

ZASOBY MATERIALNE

 • sale wyposażone w różne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci
 • gabinet logopedyczny, psychologiczny wyposażony w pomoce dydaktyczne
 • sala ćwiczeń teatralnych
 • sala teatralna ( w budynku)
 • plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci i wyposażony w sprzęt terenowy

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola na miarę swoich możliwości jest:

 • człowiekiem uczciwym, prawym i dobrym, szanującym siebie i innych.
 • W swoich wyborach kieruje się najwyższą wartością jaką jest Bóg i wybiera dobro innych
 • Dąży do wolności zna i akceptuje swoją wartość jako osoby
 • Rozwija swoje dary i talenty
 • Jest przygotowany do podjęcia nauki szkolnej, wykazuje się dojrzałością emocjonalną i społeczną
 • Potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł, potrafi radzić sobie z porażką
 • Jest w znacznym stopniu samodzielny, zaradny, komunikatywny, otwarty, wrażliwy, twórczy, ciekawy świata, poszukujący

IDEAŁ WYCHOWAWCY

Nauczyciel w naszym przedszkolu:

 • Jest osobą kierującą się w życiu wartościami chrześcijańskimi, jest otwarty ,dobry, prawy, uczciwy, szanuje siebie i innych, jest życzliwy odpowiedzialny i twórczy
 • Potrafi przyznać się do błędów, jest człowiekiem godnym zaufania, osobą wytrwałą i  konsekwentną w swoim działaniu
 • Jest kompetentny wykwalifikowany, zaangażowany w pracę z dziećmi
 • Poszerza swoją wiedzę i zbiera nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach
 • Jest empatyczny, rozumie potrzeby innych, wspiera rodziców w ich działaniach wychowawczych. To kreator twórczej i aktywnej postawy dziecka.
 • Wspiera dziecko w momentach trudnych i chwilach sukcesach.

TWORZENIE DOBREGO KLIMATU I TROSKA O KULTURĘ

Pracownicy przedszkola:

 • Tworzą pozytywną atmosferę wpływającą korzystnie na środowisko wychowawczo- dydaktyczne placówki
 • Utrzymują przyjazne relacje z rodzinami dzieci
 • Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej
 • Świadczą swoją postawą o wartościach chrześcijańskich

NORMY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

Normy zachowania się podczas posiłków:

 • Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust.
 • Jemy w ciszy, tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia.
 • Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli (szybkie zjadanie – połykanie jedzenia jest niezdrowe i nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.
 • Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.
 • Wycieramy usta serwetką i odkładamy ją na brzeg talerza.
 • Odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, stawiamy je z powrotem w to samo miejsce i mówimy „dziękuję”.

Normy zachowania się w łazience:

 1. a) Mycie rąk:
 • Podwijamy rękawy, aby się nie zmoczyły.
 • Moczymy ręce, aby trochę rozpuściło się mydło, które usuwa brud.
 • Pocieramy namydlone ręce, by wytworzyć pianę, tak aby każdy palec był umyty.
 • Płuczemy ręce wodą, aby całkowicie zmyć mydło.
 • Otrząsamy ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć podłogi.
 • Nie chlapiemy celowo kolegów oraz wszystkiego wokół.
 • Wycieramy bardzo dokładnie dłonie, każdy palec oddzielnie.
 • Na właściwym wieszaku zawieszamy ręcznik lub ręcznik jednorazowy wyrzucamy do pojemnika.
 • Odwijamy rękawy.

Ręce myjemy:

 • Zawsze przed posiłkami i po ich spożyciu.
 • Zawsze po wyjściu z toalety.
 • Zawsze po powrocie z podwórka.
 1. b) Mycie zębów:
 • Do kubka wlewamy wodę.
 • Dwu-, trzykrotnie płuczemy usta.
 • Wyciskamy pastę na szczoteczkę.
 • Myjemy zęby okrężnymi ruchami przypominającymi rysowanie małych kółek.
 • Płuczemy jamę ustną kilkakrotnie wodą.
 • Płuczemy dokładnie szczoteczką i kubek.
 • Wkładamy szczoteczkę do kubka, go góry włosiem.
 • Kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.

Higiena potrzeb fizjologicznych:

 • Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.
 • Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.

Normy zachowania się w szatni:

 • Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo w półce.
 • Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie – jeśli są zmienne, buty sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).
 • Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku, otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.
 • Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).
 • Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę.

Normy zachowania się w sali zabaw:

 • Używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Bieganie w sali jest zabronione.
 • Dzielimy się zabawkami.
 • Staramy się mówić umiarkowanym głosem.
 • Sprzątamy po sobie zabawki, po skończonej zabawie odkładamy je na miejsce.

Staramy się nie mówić głośno, gdy:

 • Inni cicho pracują
 • Inni się bawią.
 • Czytamy i słuchamy.
 • Inni odpoczywają.

Normy zachowania się w ogrodzie przedszkolnym:

 • Bezpiecznie korzystamy z urządzeń ogrodowych: huśtawek, zjeżdżalni i przeplotni.
 • Nie popychamy się przy wchodzeniu na zjeżdżalnię.
 • Nie podchodzimy do huśtawek będących w ruchu
 • W ogrodzie poruszamy się bez potrącania innych.
 • W piaskownicy nie sypiemy innych dzieci piaskiem oraz nie wynosimy piasku poza obręb piaskownicy.
 • Nie niszczymy zabawek ogrodowych, a po skończonej zabawie zabieramy je do przedszkola
 • Nie niszczymy zieleni w ogrodzie
 • Nie rzucamy śmieci na trawnik.

Kodeks przedszkolaka:

 1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.
 3. Szanuję cudzą własność.
 4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować, i tego samego oczekuję od innych.
 5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym
 7. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
 • Próbuję samodzielnie rozwiązać sytuację problemową, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 1. Stosuję formy grzecznościowe; proszę, dziękuję, przepraszam.
 2. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.

Systemy motywacji stosowane w przedszkolu

System motywowania dzieci.

 • Ukazywanie dziecku jego mocnych stron.
 • Praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków .
 • Pokazywanie ze dziecko potrafi więcej niż myśli.
 • Dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć.
 • Dodawanie pewności siebie przez powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.

System nagradzania dzieci.

 • Pochwała w obecności innych dzieci.
 • Pochwała dla rodziców.
 • Pozwolenie na dodatkowe skorzystanie z atrakcyjnej zabawki.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć.
 • Okazanie przez nauczyciela akceptacji i pochwały przez przytulenie pogłaskanie po głowie itp.
 • Nagradzanie drobnym upominkiem

System konsekwencji.

 • Rozmowa z dzieckiem ukierunkowana na rozwiązanie problemu.
 • Omówienie z rodzicami niepokojących zachowań dziecka.
 • Odsunięcie na chwilę dziecka od zabawy.
 • Pozbawienie możliwości korzystania z atrakcyjnej zabawki.
 • Omówienie nagannego zachowania z grupą dzieci.

System diagnozowania osiągnięć dzieci

 • Przeprowadzenie diagnozy wstępnej
 • Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
 • Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • Prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy)
 • Teczek prac, kart pracy i innych dokumentów
 • Arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
 • Albumów, kronik
 • Materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • Rozmów

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • Ankiet
 • Rozmów z nauczycielami, rodzicami
 • Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 • Arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela
 • Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania.
 • Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu.
 • Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.
 • Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.
 • Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
 • Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 • Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej
 • Włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola
 • Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców: warsztaty dla rodziców
 • Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, władzami samorządowymi itp.
 • Włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym

Na wniosek rodziców i personelu przedszkola koncepcja może być modyfikowana