Historia i misja przedszkola

Po zakończeniu II wojny światowej państwo stanęło wobec naglącego problemu organizacji na ogromną skalę działalności opiekuńczej nad pozostającymi bez opieki dziećmi. Nie było to jednak takie proste, chociażby ze względu na zniszczenie przez wroga znacznej liczby placówek opiekuńczych, brak wykwalifikowanego personelu oraz funduszy. W akcję organizacji opieki wychowawczej nad dzieckiem czynnie włączył się wówczas Kościół wzmocniony przez „Caritas”, w którego działalność opiekuńczo – wychowawczą czynnie zaangażowały się żeńskie wspólnoty życia konsekrowanego.

Podjęły one wówczas pracę na rzecz matki i dziecka, otwierając różnorodne instytucje, wśród nich także przedszkola. Siostry Służebniczki, które wówczas podejmowały inne prace na terenie miasta Łodzi natychmiast przystąpiły do pracy w dziedzinie najbardziej godnej uwagi, która była praca opiekuńczo- wychowawcza. Odpowiednie pole działania dostrzegły między innymi w budynkach przy ulicy Sienkiewicza 60, na terenie parafii pro ewangelickiej, którą zagospodarowali Ojcowie Jezuici. W stosunkowo krótkim czasie siostry przygotowały sale, by przyjąć najbardziej potrzebujące dzieci.

Cele i zadania Przedszkola

Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez kościół katolicki w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II i poglądach bł. Edmunda Bojanowskiego.

Towarzyszymy dzieciom w poznawaniu Boga i odkrywaniu darów miłości.

Kształtujemy u dzieci postawę otwartości na drugiego człowieka, a jednocześnie uczymy szacunku i wrażliwości wobec siebie i innych.

Naszą misję wypełniamy poprzez:

  • Współpracę całego personelu przedszkola, formację chrześcijańską.
  • Troskę i zapewnienie bezpiecznych warunków do harmonijnego rozwoju każdego dziecka (emocjonalnego, poznawczego, społecznego, duchowego).
  • Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
  • Dostosowanie metod pracy do potrzeb dziecka.
  • Wielokierunkową współpracę z rodzicami i ich formację.