Aktualności

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

 W związku z wejściem nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., otrzymałam informację z Sanepidu, ze obiecane dokumenty potwierdzające nie dotrą do rodziców.  Od 23.10 każdy pracownik przebywający w kwarantannie lub izolacji pisze oświadczenie do pracodawcy,
a pracodawca sam weryfikuje w ZUS-ie.

Poniżej zmieniony fragment rozporządzenia:

  • 3b. 1. W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
  1. Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, o której mowa w § 3a ust. 4, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, o której mowa w ust. 1, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.
  2. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony w ust. 2, osoba, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych:

  1. a) imię i nazwisko,
  2. b) numer PESEL, jeżeli go posiada,
  3. c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2;

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia;

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

  1. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3.”;

Ps. Treść całego Rozporządzenia  w załączniku. 

D2020000187101 (pdf)

 

Niedziela Misyjna

W Niedzielę, 18. października 2020 r., obchodziliśmy w Kościele Niedzielę Misyjną. Przedszkolaki na Eucharystię przyszły w strojach z różnych stron świata. Swoim śpiewem i czynnym udziałem w liturgii, modliły się za misjonarzy i dzieci zamieszkujące różne kraje świata. Wyraziły tym swoją solidarność z całym Kościołem i odpowiedziały na apel Papieża Franciszka, by w tych trudnych dla wszystkich czasach nie zapomnieć o modlitwie za tych, którzy głoszą i niosą Chrystusa na krańce świata. W uroczystej procesji z darami, dzieci niosły m. in. różaniec misyjny, Biblię  oraz własnoręcznie pokolorowane obrazki dzieci mieszkających na różnych kontynentach. 

Niedziela Papieska

W niedzielę, 11. października obchodziliśmy XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus (Cały Twój). Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w 100. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Przedszkolaki także uczciły pamięć Wielkiego Polaka - Papieża. Podczas Mszy świętej odśpiewane były piosenki o Janie Pawle II, a wszyscy zebrani w Kaplicy św. Krzysztofa mogli obejrzeć filmik, w którym wystąpiły dzieci z najstarszej grupy - Dzieci Maryi. Przedszkolaki zaprezentowały swoją pracę wykonywaną podczas warsztatów z Jasiem Pociechą, na których przybliżona została postać św. Jana Pawła II, Matki Boskiej Częstochowskiej i Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Również dzieci z grupy Słoneczka i Promyczki wzięły udział w warsztatach z Jasiem Pociechą i zapoznały się z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz dwiema postaciami Wielkich Polaków - św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy do obejrzenia relacji z warsztatów.

Różaniec

W każdą środę października o godz. 14.00 w kaplicy św. Krzysztofa dzieci z przedszkola będą uczestniczyły  w nabożeństwie różańcowym. Zapraszamy rodziców i rodzeństwo do wspólnej modlitwy.

Zapraszamy do modlitwy różańcowej razem z dziećmi:

This is an icon box

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.