Historia

POWSTANIE I FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK W ŁODZI

Po zakończeniu II wojny światowej państwo stanęło wobec naglącego problemu organizacji na ogromną skalę działalności opiekuńczej nad pozostającymi bez opieki dziećmi. Nie było to jednak takie proste, chociażby ze względu na zniszczenie przez wroga znacznej liczby placówek opiekuńczych, brak wykwalifikowanego personelu oraz funduszy. W akcję organizacji opieki wychowawczej nad dzieckiem czynnie włączył się wówczas Kościół wzmocniony przez „Caritas”, w którego działalność opiekuńczo – wychowawczą czynnie zaangażowały się żeńskie wspólnoty życia konsekrowanego.

Podjęły one wówczas pracę na rzecz matki i dziecka, otwierając różnorodne instytucje, wśród nich także przedszkola. Siostry Służebniczki, które wówczas podejmowały inne prace na terenie miasta Łodzi natychmiast przystąpiły do pracy w dziedzinie najbardziej godnej uwagi, która była praca opiekuńczo- wychowawcza. Odpowiednie pole działania dostrzegły między innymi w budynkach przy ulicy Sienkiewicza 60, na terenie parafii pro ewangelickiej, którą zagospodarowali Ojcowie Jezuici. W stosunkowo krótkim czasie siostry przygotowały sale, by przyjąć najbardziej potrzebujące dzieci.

W lutym 1945 roku siostry przyjęły pod swoją opiekę dwieście dzieci. Potrzeby były wciąż ogromne i siostry robiły wszystko, by żadne dziecko wymagające troski nie zostało jej pozbawione Dzieci przyjmowano za dobrowolną opłatą, mimo iż sale, gdzie były prowadzone zajęcia z dziećmi nie posiadały niemal żadnych pomocy i sprzętów. Przedszkole to miało charakter prywatny a bezpośrednim właścicielem i opiekunem był przełożony domu zakonnego Ojców Jezuitów ks. Franciszek Przybylski. Siostry, w celu uzyskania niezbędnych środków finansowych organizowały różnego rodzaju imprezy, jak np.: loterie fantowe lub występy dziecięce.

Od roku 1950 placówka przeszła pod zarząd Głównego Zrzeszenia Katolików „Caritas” w Warszawie a bezpośrednia władzę w zakresie organizacji i kierownictwa oraz administracji przejął Wydział Oświaty Prezydium Rad Narodowych.

Do roku 1961 Siostry Służebniczki prowadziły działalność dydaktyczno- wychowawcza w tymże przedszkolu.

Sytuacja polityczna zmusiła siostry w 1962 do oddania przedszkola władzom świeckim. W roku 1992 siostry na nowo podjęły pracę w przedszkolu. Organem prowadzącym przedszkola jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. z siedzibą w Łodzi i podlega Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola Sióstr Służebniczek NMP NP w Łodzi w latach 1945-1962

Odkąd siostry zostały pozbawione prawa do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu, myśl o pracy z dziećmi jako charyzmacie Zgromadzenia pozostawała wciąż obecna w ich sercach. Główną osobą, która przyczyniła się do przejęcia przedszkola przez siostry był ówczesny superior ojciec Józef Kozłowski, który nadal jako przełożony jezuitów pełnił władzę nad obiektami, w których znajdowało się przedszkole, a także ojciec Stefan Miecznikowski. Dnia 1 lipca 1992 roku w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 60 przekazano przedszkole Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP, które było prowadzone przez siostry w latach 1945 – 1962, a przez kolejne 30 lat funkcjonowało jako Państwowe Przedszkole nr 96. O tej decyzji Zgromadzenie wiedziało wcześniej, gdyż 23 grudnia 1991 roku, po przedstawieniu do wglądu kuratorium wszystkich dokumentów przedszkola, siostry otrzymały pozytywną decyzję (Decyzja na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz art. 164 KPA) po rozpatrzeniu wniosku Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP, Prowincja Łódzka, Łódź, ul. Biegańskiego 10 – Organ Prowadzący). Kurator Oświaty w Łodzi zezwala na założenie szkoły publicznej – Przedszkole, Łódź, ul. Sienkiewicza 60 z dniem 1 września 1992 roku.