Czego się uczymy (JP)

Grupa Jezusowe Promyczki realizuje w czerwcu następujące tematy:

Dzieci całego świata

 • nauka prostych piose­nek fragmentami, me­todą ze słuchu.
 • gra na instrumentach perkusyjnych
 • poznawanie wyglądu instrumentów perkusyj­nych: kołatki, grzechot­ki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek,i sposobu gry na nich.
 • wyrażanie muzyki ruchem
 • uczestniczenie  w za­bawach rytmicznych, ruchowych
 • reagowanie na zmia­ny tempa  i dynamiki utworu  o dużym zróż­nicowaniu.
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • rozpoznawanie wybra­nych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach
 • rozwijanie umiejętności liczenia

Zabawy na placu zabaw

 • oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwa­gi na zawarte  w nich piękno
 • obserwowanie w spo­sób bezpośredni zmian zachodzących w przy­rodzie
 • poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek
 • obserwowanie roślin, zwierząt przy użyciu lupy.
 • rozwijanie umiejetności liczenia

Wakacje

 • określanie czynności  wykonywa­nych przez poszczegól­nych członków rodziny w przygotowaniu na wakacje
 • dzielenie się wiado­mościami na temat spędzania wolnego czasu
 • nauka tańca i prezentowanie go publicznie
 • rozwijanie umiejętności szeregowania