Czego się uczymy (JP)

Grupa Jezusowe Promyczki realizuje w styczniu następujące tematy:

 

   1.,,Tak mija czas ”

 

 •  dostrzeganie rytmicz­nej organizacji czasu w stałych następstwach dnia
  i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie pór dnia: rano, południe, popołu­dnie, wieczór,noc.

2. ,,Ptaki zimą”

 •  dokarmianie i dopa­janie zwierząt w trud­nych, zimowych wa­runkach
 • nazywanie ptaków od­wiedzających karmnik
 • zwrócenie uwagi na ostrożność w kontak­tach z chorymi zwie­rzętami, np. ptakami
 • rozpoznawanie wy­branych zwierząt po śladach na śniegu.

3. ,,Nasze rodziny”

 •  nazywanie członków bliższej i dalszej ro­dziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek
 • podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty.
 • Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym
 • uczestniczenie w krót­kich programach arty­stycznych

4. Bal

 • Wzbudzanie zaintereso­wania literaturą
 • słuchanie wierszy, opo­wiadań, baśni polskich
 • odpowiadanie na pyta­nia dotyczące utworu literackiego
 • recytowanie, indywi­dualniei zespołowo, krótkich wierszy.
 • oglądanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilu­stracje, obrazki
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów lite­ratury z odpowiednią in­tonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwra­canie uwagi na piękno języka polskiego.