Czego się uczymy (DM)

W styczniu  grupa „Dzieci Maryi” realizuje następujące cele dydaktyczno – wychowawcze

Cele na luty ,,Dzieci Maryi”

I i II tydzień ,,Zima”

uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie; przypomnienie charakterystycznych oznak zimy

-wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie.

-doskonalenie percepcji słuchowej
-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

-kształtowanie umiejętności liczenia, stosowanie w sytuacjach zadaniowych znaków matematycznych.

-rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych
III tydzień ,,Pamiętajmy o zwierzętach”

– zwrócenie uwagi dokarmianie  zwierząt w trudnych, zimowych warunkach

– nazywanie ptaków odwiedzających karmnik

– zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami

– rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

-rozwijanie słuchu fonemowego: dzielenie na głoski, sylaby, zabawy z literą ,,N”

-rozwijanie koordynacjo wzrokowo-ruchowej

-rozwijanie sprawności manualnej

-tworzenie zbiorów na podstawie dwóch cech

-rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności wokalnych

IV tydzień ,,Zabawy na śniegu”

propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia każdego człowieka poznanie wybranych sportów zimowych

-utrwalenie nazw dni tygodnia

-zabawy z literą ,,G”

-rozwijanie umiejętności przeliczania, rozróżniania prawidłowego liczenia od nieprawidłowego

-rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne

-rozwijanie sprawności ręki