Czego się uczymy (DM)

Grupa „Dzieci Maryi” realizuje we wrześniu następujące tematy:

  1. „To jestem ja ” – rozwijanie mowy, wypowiadanie się pełnymi zdaniami na temat sposobu spędzania wakacji; poznawanie różnych regionów Polski, wskazywanie ich na mapie; rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności rysowania, lepienia z plasteliny; utrwalanie nazw części ciała; poznawanie narządów zmysłów; nazywanie różnych stanów emocjonalnych, wskazywanie sytuacji, w których je odczuwamy; ćwiczenie koncentracji uwagi, umiejętności słuchania czytanego tekstu, rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności śpiewania; rozwijanie sprawności ruchowej
  2. 2. „Moja grupa” – rozwijanie orientacji przestrzennej, określanie położenia zabawek, rozróżnianie prawej i lewej strony; ćwiczenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów; wspólne ustalenie zasad zachowania się obowiązujących w grupie, ćwiczenie umiejętności kodowania i dekodowania obrazków przy tworzeniu kontraktu grupowego; zachęcanie do zgodnej zabawy ze wszystkimi, stosowania zwrotów grzecznościowych; ćwiczenie umiejętności liczenia; rozwijanie umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania złożonych poleceń
  3. 3. „Moja droga do przedszkola” – poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego; wycieczka na skrzyżowanie, ćwiczenie bezpiecznego przechodzenia przez ulicę; utrwalanie nazw figur geometrycznych, stron (prawo-lewo), rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie klasyfikowania przedmiotów i porównywania wielkości; rozwijanie słuchu fonematycznego, m.in. określanie liczby słów w zdaniach; rozwijanie sprawności manualnej poprzez działania plastyczne, wykonanie znaku drogowego; ćwiczenie umiejętności dekodowania obrazków; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
  4. „Idzie jesień… przez las, park” – poznawanie oznak nowej pory roku; zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym parkiem i lasem, zwierzętami tam spotykanymi, rozpoznawanie popularnych drzew po owocach i liściach; wycieczka do parku, prowadzenie obserwacji przyrodniczych; rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i porządkowych; ćwiczenia w dokonywaniu analizy i syntezy głoskowej wyrazów; rozwijanie mowy i pamięci; ćwiczenie sprawności manualnej i wyobraźni; rozwijanie umiejętności wokalnych, obrazowanie tekstu piosenki ruchem; rozwijanie sprawności ruchowej