Czego się uczymy (BS)

Grupa „Bożych Słoneczek” realizuje w listopadzie następujące tematy:

 

1. „Moja rodzina”

– rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi,

– rozwijanie słuchu fonematycznego,

– wzbogacenie doświadczeń plastycznych,

– wzbogacanie wiedzy o rodzinie,

– poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji,

– rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców,

– przybliżanie dzieciom efektu odbicia i symetrii,

– rozwijanie kreatywności i pomysłowości,

– zapoznanie z wybranymi właściwościami magnesu.

 

2. „Mój dom”

– kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek różnego typu,

– kształtowanie pojęć matematycznych,

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz sprawności manualnej,

– rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,

– kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych,

– ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania głosem podczas śpiewu,

– wzbogacenie słownictwa dzieci,

– zapoznanie się z wybranymi urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym dawniej i dziś.

 

3. „Moje prawa i obowiązki”

– kształtowanie właściwych zachowań społecznych,

– pogłębienie wiedzy na temat praw dziecka,

– rozwijanie mowy komunikatywnej,

– rozwijanie umiejętności kodowania informacji,

– zachęcenie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków.

 

4. „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”

– wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych,

– poszerzanie doświadczeń plastycznych,

-poznawanie czynników warunkujących zdrowie,

– poznawanie osób niosących pomoc,

– rozwijanie umiejętności wokalnych,

– nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań,

– poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,

– zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania.