Czego się uczymy (BS)

W październiku grupa „Boże Słoneczka” realizuje następujące tematy:                                                   

  1. Idzie jesień… przez ogród i sad: dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt; rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów; rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych; rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca samogłoski w słowie, odkrywanie liter o, O – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań; rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej, dotykowej; rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń; reagowanie na ustalone sygnały; tworzenie prostych melodii; odkrywanie zapisu cyfrowe-go liczb: 1, 2; rozwijanie sprawności manualnej.
  2. Idzie jesień… do zwierząt: rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych książek, albumów; odkrywanie liter a, A – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; rozwijanie wrażliwości fonemowej; wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań; uściślanie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt jesienią; rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego; odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3; rozwijanie sprawności manualnej; kształtowanie zdolności do uważnej obserwacji i umiejętności wyciągania wniosków dotyczących zaobserwowanych zjawisk; ćwiczenie umiejętności odtwarzania w skupieniu prostych przebiegów rytmicznych; rozwijanie umiejętności wokalnych.
  3. Co z czego otrzymujemy?: rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci; odkrywanie litery m: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; utrwalanie znajomości poznanych liter; poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa; dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru i mleka, poznawanie właściwości fizycznych szkła, cukru i mleka; zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji chleba; rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego; ćwiczenia dykcji podczas śpiewu; reagowanie na ustalone sygnały; poznawanie zastosowania oraz właściwości fizycznych węgla i wełny; pobudzanie zmysłów; zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem; utrwalanie nazw liczebników porządkowych; rozwijanie sprawności manualnej.
  4. Idzie jesień… z deszczem: utrwalanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek i grup spółgłoskowych; rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syn-tezy słów o prostej budowie fonetycznej; rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter; poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości; wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania; dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią; rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów; rozwijanie umiejętności opisywania charakterystycznych cech za pomocą określeń przymiotnikowych; rozwijanie umiejętności wokalnych; wyrabianie koordynacji słuchowo-ruchowej; rozwijanie sprawności ruchowej; rozumienie pojęcie stałości liczby; odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4; rozumienie pojęcia stałości liczby; rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych; rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.