Akt woli zapisu dziecka do przedszkola

Łódź, dnia ………………………………………..

 

 

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do przedszkola

Potwierdzam wolę zapisu dziecka

………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka

                     

numer PESEL dziecka

do Przedszkola Publicznego Sióstr Służebniczek NMP NP,
do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

 

………………………………………..

……………………………………….

podpis matki/podpis ojca

 

 

_____________________________________________________________________
* zgodnie z art. 158 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.